Lidmaatschap

Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni; de termijn van het lidmaatschap is hier aan gekoppeld.

Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door royement (zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 van de statuten)

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts aan het eind van een verenigingsjaar door middel van een schriftelijke melding of mail bij de secretaris van de vereniging en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Deze termijn kan door het bestuur jaarlijks aangepast worden. Het bestuur zal de leden hiervan minimaal 2 weken voor de uiterste datum van opzegging op de hoogte stellen door middel van een schriftelijke melding of een mail.

Ieder spelend lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd. Deze wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Vanaf het seizoen 2017/2018 gelden de volgende contributiebedragen:

1. Ieder spelend lid is € 105,00 per jaar verschuldigd, met als uitzondering

2. Ieder spelend lid die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger is dan 20 jaar een nog fulltime studerend is; leden die binnen deze categorie vallen, betalen € 85,00.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.